English French German Italian Portuguese Russian Spanish

مديريت تجهيزات پزشكي در كشور هاي پيشرفته

يكشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۱۱ بهنام انصاري
چاپ PDFســـاخـتـــار مـــديـــريـــت تـجـهـيــزات پــزشـكــي در بـيـمــارسـتــان هــا، بـر مكـانيسـم هـا و ديـدگـاه هـاي تـجـهـيــزات مــرتـبــط بــا امـور تـشـخـيـص، درمـان و مانيتورينگ بيمار مربوط مي شود.

هدف و ديدگاه در اين ساختار كسب اطمينان از ايمني پرسنل و بـيـمـــاران، در دسـتـــرس بــودن و دقــت و صـحــت عملكرد تجهيزات پزشكي مرتبط است.
بررسي هاي مختلف نشان مي دهد كه درامريكا درهر ايالت تيمي از مهندسان پزشكي و تكنسين هاي  تجهيزات پزشكي مسئوليت كليه امور تجهيزات پزشكي بيمارستان هاي آن ايالت رابرعهده دارند .معمولا اين تيم ها به صورت يك تيم خصوصي با بيمارستان قرارداد منعقد مي كنند. 
درايـن مطـالعـه فعـاليـت هـاي يكـي از تيـم هاي مهندسان پزشكي اين كشور كه بسيار فعال بوده وتجهيزات بيمارستان هاي زيادي را تحت پوشش دارند‌، مورد بررسي قرار گرفته است.
ايــن گــروه مـهـنــدسـان پـزشكـي دانشگـاه Duke امـريـكا هستند كه كليه بيمارستان ها ،كلينيك ها وآزمـايـشـگـاه هـاي بـالـيـنـي ايـن دانـشـگاه را تحت پوشش دارند.
بـرطـبـق طـرح مـديـريت تجهيزات پزشكي اين دانـشـگـاه ، مهندسان پزشكي مسئوليت خطاهاي ناشي از مديريت ناصحيح اين تجهيزات را برعهده دارند.
از جمله وظايف مديريتي اين افراد دراين طرح مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1-انتخاب و استفاده از تجهيزات پزشكي
مــهــنــــدســــان پــــزشــكـــي بـــالــيــنـــي،راهــنــمـــايـــي وجهت‌دهي را درخريد تجهيزات پزشكي سرمايه اي وغير سرمايه اي برعهده دارند. تعيين عمر مفيد مورد انتظار تجهيزات ، تهيه شناسنامه تجهيزات پـزشـكـي‌،تـعـيـيـن تـجـهـيـزاتـي كـه عـمر مفيد آن ها براساس توصيه هاي سازنده به پايان رسيده است يا تعميرات آن ها بيش از حد انتظار است نيز از جمله ديـگـر وظايف اين مهندسان است. نرم افزارهاي ECRI مرجع اين گروه جهت انجام امور تجهيزات پزشكي است.
دربـيـمـارسـتـان هـاي ايـن دانـشـگـاه ، مـهـنـدسان پزشكي باليني به صورت فعالي در پروسه خريد تـجـهـيـزات پـزشـكـي فـعـالـيـت دارنـد .مـدير بخش مهندسي پزشكي ،رئيس كميته تجهيزات پزشكي بيمارستان است. در اين كميته نمايندگاني از گروه مهندسي پزشكي،دفتر پرستاري ،مديريت بيمارستان ، پـزشـكـان كـاربـر،اپـراتـوران دستگاه ، اتاق عمل، حـسـابـداري وتـداركـات حـضـور دارنـد.تـقـاضـاي خريد تجهيزات با قيمت بالاتر از 5000 دلار به اين كميته ارسال مي شود.
ضمنـا مـديـران بخـش هاي مختلف بيمارستان نيازهاي آتي را به اين كميته اعلام مي دارند تا در تخصيص بودجه سال آينده مدنظر قرار گيرد.
مهندسان پزشكي درپروسه بازرسي، دربررسي عـمـلـكــردي تـجـهـيــزات بـه عـلاوه آمـوزش دقيـق كاربران تجهيزات پزشكي دخالت مستمر دارند.
2) ‌قبل از شروع به كار يك دستگاه در بيمارستان ،مـهـنـدسـين پزشكي باليني ميزان اهميت دستگاه ،پروسه هاي مربوط به بازرسي وارزيابي عملكرد آن وسيله را تعيين مي كنند. پس از آن در فرمي كه مخصوص اين دستگاه تهيه شده است، اطلاعات وسيله و تجهيزات جانبي، ايمني الكتريكي وروش كــــاربــــرد پــــر مــــي شــــود. دســتــــورالــعــمــــل هــــا و استانداردهاي مرتبط و تعريف شده در ارزيابي ها وآزمايشات اوليه مد نظر قرار مي گيرد.
پس از اين مرحله ميزان بحراني بودن و خطرات نـاشـي از عـدم عملكرد صحيح دستگاه مشخص مي‌شود. دراين زمان دستگاه ها از نظر سطح خطر به سه سطح 1، 2، 3 تقسيم بندي مي شوند. 
دسـتـگــاه هــايــي كــه درسـطــح خـطــر 1 و2 قـرار مـي‌گـيـرند ، دربرنامه مديريت تجهيزات پزشكي قـرار گـرفـتـه و بـراي آن هـا نـگهداشت پيشگيرانه سـالـيـانـه تـدويـن مـي شود. مسئول بخش استفاده كـنـنـده مـسـئـولـيت دارد كه وجود برچسب CE و بـرچسب صحت عملكرد دستگاه (كاليبراسيون) رابــرروي وسـيـلــه چـك نـمـايـدودر صـورت عـدم وجود اين برچسب مهندس باليني رادرجريان قرار مي دهد. 
3) تعييـن استـراتـژي منـاسـب جهـت نيـل بـه حـداكـثـر كـارايـي ،ايـمـنـي وقـابـلـيـت اطـمـينان عملكرد تجهيزات پزشكي بيمارستان:
مهندس پزشك باليني تركيبي از استراتژي هاي نـگـهـداري رابـراي هـر وسـيـلـه دربـرنـامه مديريت تجهيزات پزشكي تدوين مي نمايد. اين استراتژي ســيـــاســـت هـــاي نــگــهـــداري پـيـشـگـيــرانــه را نـيــز دربـرمـي‌گـيـرد. الـبته نگهداري هاي پيشگويانه از قـبـيـل زمـان تـعـويـض بـاتري نيز بايستي مشخص شـود. مـهـنـدس پـزشـك بـر اسـاس جـدول بازديد نگهداري پيشگيرانه دستگاه هاي سطح خطر 1 و2 براساس بازرسي هارا انجام مي دهد.
مـهـندس باليني همچنين بايد برنامه نگهداري برخي از تجهيزات مانند ونتيلاتور ويا ماشين هاي ديـالـيـز را بـراسـاس تعداد ساعت كاركرد دستگاه تعريف كند. 
دركل مي توان گفت كه برنامه صحيح نگهداري پيشگيرانه تجهيزات برمبناي نيازهاي بخش مورد اسـتـفـاده دسـتـگـاه يـا بـراسـاس يافته هاي ناشي از جـدول نگهداري پيشگيرانه ونگهداري براساس تعداد ساعت كاركرد تدوين مي شود. 
4) از جـمله ديگر وظايف اين مهندسان تعيين بازه هاي زماني بازديد،آزمايش و اجراي صحيح بــرنــامــه نـگـهــداشــت پـيـشـگـيــرانـه جـهـت كـاهـش خـطــرات فـيـزيكـي وبـالينـي آن وسيلـه اسـت. ايـن بازه‌هاي زماني برمبناي دستورات كمپاني سازنده ، سـطــح خـطــر وتـجــربـيــات مـهنـدسيـن پـزشـك آن بـيـمـارسـتان تعيين مي شود .درتعيين سطح خطر وسيله نوع فعاليت آن ، ميزان خطر ناشي از خرابي دستگاه و تاريخچه عملكرد وسيله موثر است.
دستگاه هايي كه در سطح خطر 1 قرار مي گيرند، جداول دقيق نگهداشت براي آن ها حداقل ساليانه بـرمـبـنـاي دسـتـورالـعـمل كارخانه سازنده ، بخش اپـراتـور دسـتـگـاه وكميته ايمني يا مهندسي باليني بيمارستان، تعريف مي شود .دستگاه هايي كه در سطح 2 خطر قرار مي گيرند از نظر اولويت پس از سـطـح1  قـرار مـي گيرند و براي آن ها نيز جدول نگهداشت پيشگيرانه يكساله تدوين مي شود..
درطـــول هــربــازديــد نـگـهــداشــت، آلارم هــاي دسـتگاه نيز از نظر صحت عملكرد وقابل رويت وشنيدن بررسي مي شوند.
درطـول هـر 12 مـاه اطـلاعـات مـربوط به تعداد تعميرات هر وسيله بررسي مي شود.افزايش تعداد دفـعـات تـعـميرات درطول 12 ماه باعث بالارفتن سـطـح خـطـر وسـيـلـه مـي شـود.در يك بيمارستان بـايستي گزارشي از حوادث منجر به مرگ ناشي شده از خرابي دستگاه ها نيز تهيه مي شود.
5) رفـع مشكلات اورژانس ناشي از خرابي دستگاه :
اورژانـسـي بـودن تـعـمـيـر يـك وسـيـلـه پـزشـكـي تــوســط بـخـش استفـاده كننـده از دستگـاه ، اعـلام مي‌شود. 
مـسـئـولان بـخـش مـوظـف هـسـتـند در صورت ايجاد نقص در عملكرد يك وسيله ،  پس از اطمينان از ايمنـي بيمـار وسيلـه معيوب را از سيكل كاري خـارج كـرده وبـرچسب خرابي برروي آن نصب كنند. از جمله راهكارهاي پيشنهادي دراين زمان وجود دستگاه پشتيبان است.
6) اجراي تست هاي پذيرش اوليه دستگاه ها: 
پـس از آگـاه شـدن واحـد تجهيزات پزشكي از ورود يـك وسيلـه يـا دستگـاه جديد به بيمارستان مهندس اين بخش پس از حضور يافتن در محل نصب دستگاه تست ها و بازديد هاي اوليه پذيرش دستگاه از جمله تست آلارم هاي دستگاه و ايمني الكتـريكـي آن (درصورت نياز) را انجام مي دهد. اطلاعات و نتايج اين تست ها بايد به طور كامل دربـانـك اطـلاعـاتـي مـربـوط به آن دستگاه ذخيره شود.
7) ‌انـجـــام تـســـت هــاي كـنـتــرل عـمـلـكــرد دستگاه‌هاي استريل كننده :
كنترل كيفيت دستگاه هاي استريل كننده توسط انـديكـاتـورهـاي شيميـايـي و بيـولـوژيـك و بـرطبق دستورالعمل هاي مشخص انجام مي گيرد.  نتايج ايــن تـسـت هـا بـه كميتـه ارتقـا كيفيـت بيمـارستـان گزارش مي شود. واحد مهندسي و اپراتور دستگاه روش هـاي نـگـهـداشـت پيشگيرانه مربوط به اين دستگاه ها را نظارت و اجرا مي كنند.
8) ‌انجام تست هاي شيميايي و بيولوژيك آب مورد استفاده در بخش دياليز : 
بايستي آناليز و انجام تست هاي شيميايي آب خــروجــي دسـتـگـاه RO حـداقـل سـالـيـانـه وتـسـت بيولوژيك آب خروجي RO به صورت ماهيانه به طور دقيق اجرا مي شود.
نتايج دقيق اين تست ها به كميته ارتقا كيفيت دياليز گزارش مي شود. برروي نتايجي كه خارج از حــدود مـجــاز تـعـريـف شـده در اسـتـانـدارد AAMI باشند، بايستي اقدامات اصلاحي صورت گيرد.
9) ‌نظـارت بـراجـراي استـانـداردهـاي بهبـود كارايي دستگاه ها:
واحـــد مــهــنـــدســـي پـــزشــكـــي بـــرانـجــام دقـيــق فـعـالـيـت‌هـاي نـگـهـداشـت پـيـشـگـيـرانـه تجهيزات بـرمـبـنـاي طـرح هـاي مـديريت تجهيزات پزشكي نظارت مي نمايد .حداقل در 95% موارد PM بايد به طـوركـامـل انـجـام شـده باشد. اين كار به صورت ماهيانه توسط اين واحد به بخش اطلاع داده شده وانـجـام شـدن ايـن تـسـت هـا نيز بررسي مي شود چنانچه اين كار توسط بخش صورت نگرفته بود واين كارتا 3 بار تكرار شد واحد مهندسي پزشكي قطعه اي از وسيله را جهت غير فعال كردن دستگاه برداشته وگزارش آن را نيز به بخش استفاده كننده وكميته ايمني بيمارستان ارائه مي دهد.
ايـن واحـد هـمـچـنـين انجام دقيق فعاليت هاي نـگـهـداشـت اصـلاحـي وتـعـمـيرات مربوطه را نيز كنترل مي كند.
ضـمنا اشتباهات كاربري اپراتوران به صورت ماهانه گزارش مي شود ودر صورت نياز اپراتور تحت آموزش بيشتري قرار مي گيرد

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۲۰

ميهمان

 46 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir