English French German Italian Portuguese Russian Spanish

نتایج برون سپاری در بیمارستان

پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۵۶ علي ابوترابي(PHD مديريت خدمات بهداشتي درماني)
چاپ PDFبيمارستان آيت‌ا... طالقاني در راستاي اجراي مصوبات  جمهوري اسلامي ايران به منظور كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري خدمات به بخش خصوصي از يك سو و توسعة شراكت‌هاي سازندة با سازمان‌هاي ديگر كه از رهنمودهاي مدل تعالي سازماني EFQM است، اقدام به برنامه‌ريزي و عملياتي كردن طرح‌هاي برون‌سپاري برخي از خدمات داخلي خود كرده است. اين اقدام بر اساس رهنمودها و الزامات مراجع مزبور و با هدف افزايش كيفيت خدمات، كاهش هزينه‌هاي غير ضروري و تخصصي كردن خدمات انجام شده است. با توجه به رويكرد بيمارستان در اين زمينه، در طي سال‌هاي 1385 تا 1388 مقدمات واگذاري كار شامل دستورالعمل‌ها، رويه‌ها و شاخص‌هاي واگذاري و ارزيابي كار تدوين شده و با استفاده از آن‌ها خدمات بخش تغذيه، داروخانه و آزمايشگاه به بخش خصوصي واگذار شده است.

نتيجة اين واگذاري‌ها تا حدي در افزايش چهل درصدي رضايت در بيمارستان، كاهش هزينه‌ها و هم‌چنين افزايش جذب مشتري و درآمد بيمارستان نمود پيدا كرده است به گونه‌اي كه پس از سال‌ها اين بيمارستان موفق به رفع كسري بودجة خود شده و اينك درآمدها و هزينه‌هاي آن در نقطة سر به سر قرار دارد. در حال حاضر نيز اقدامات لازم براي واگذاري خدمات مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات پزشكي و بخش تأسيسات در دست اقدام است. در اين تجربه رويكرد بيمارستان و شرح آن‌چه كه در مورد اين برون‌سپاري انجام شده است، به تفكبك تشريح شده است.


• موقعيت سازماني افراد صاحب تجربه در زمان كسب تجربه

تجربة مديريت كوچك‌سازي و برون‌سپاري طي مصاحبه‌اي با خانم رمضان‌خاني و همراهي آقاي دكتر مركزي مقدم كسب شده است كه در وقوع تجربه درگير بوده و داراي بيشترين اطلاعات در اين خصوص بوده‌اند.

• شرايط محيط داخلي بيمارستان در زمان وقوع تجربه / نقاط قوت

• برخورداري از كادر پزشكي مجرب مشتمل بر اعضاي هيأت علمي و مسئولين سابق و فعلي نظام سلامت كشور
• فضاي فيزيكي مناسب و بسيار گسترده
• وجود هيأت امنا در بيمارستان
• وجود هيأت مديريت در بيمارستان
• تعدد بخش‌ها و امكانات تخصصي و درماني

• شرايط محيط داخلي بيمارستان در زمان وقوع تجربه / نقاط ضعف

• دور افتادگي بيمارستان و دشواري دسترسي
• كسري بودجه و عدم توازن درآمدها و هزينه‌ها
• فرسوده بودن ساختمان بيمارستان
• ضعيف بودن سابقة نظام‌هاي مديريتي

• شرايط محيط خارجي بيمارستان در زمان وقوع تجربه / فرصتهای محیطی

• پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور خودگرداني
• وجود الگوهاي مناسب مقايسه‌اي براي بيمارستان با استفاده از مطالعات تطبيقي‌ در بيمارستان‌هاي معتبر جهان
• وجود شاخص‌هاي متعدد براي ارزيابي عملکرد در سازمان‌هاي بهداشتي
• وجود سازما‌ن‌هاي متعدد ارائه‌كنندة خدمات جانبي

• شرايط محيط خارجي بيمارستان در زمان وقوع تجربه / تهدیدهای محیطی

• افزايش روزافزون بيمارستان‌هاي خصوصي با كيفيت خدمات بالا
• افزايش سطح توقع مشتريان بيمارستان به ويژه بيماران
• محدوديت‌هاي قانوني و اعتبارات تخصيصي

• توضيح تفصيلي از شرايط زماني وقوع تجربه

موضوع اين تجربه كه در مورد مديريت كوچك‌سازي و برون‌سپاري است، از سال 1385 در بيمارستان مورد توجه قرار گرفته و در طي سه سال گذشته به تدريج تكميل شده است و در حال حاضر به عنوان يك رويكرد دائمي در حال استفاده است.

• توضيح تفصيلي از شرايط مكاني وقوع تجربه

اين تجربه در بيمارستان آيت‌ا... طالقاني به وقوع پيوسته و با توجه به ماهيت موضوع تجربه در سه بخش پشتيباني (تغذيه، تأسيسات)، آزمايشگاه و داروخانه اجرا شده است و برنامة توسعة آن به ساير بخش‌ها در دست اقدام است.

• بيان تفصيلي تجربه / مقدمه

پس از تغيير رياست بيمارستان آيت‌ا... طالقاني، فشار بسيار زياد كسري بودجه در بيمارستان كه ناشي از عدم مديريت صحيح هزينه‌‍‌ها در گذشته بوده است، باعث شد موضوع كاهش منطقي هزينه‌ها از دغدغه‌هاي رياست بيمارستان و تيم مديريتي آن در دورة جديد باشد. از سوي ديگر ضعف در مديريت صحيح برخي خدمات، باعث كاهش كيفيت آن‌ها و شكل‌گيري عدم انطباق‌هاي گسترده در مقايسه با استانداردها و سطوح مطلوب تعيين شده در نظام مديريت كيفيت بيمارستان شده بود.
بنابراين تصميم تيم مديريت ارشد بيمارستان مبني بر تغيير روش‌هاي سنتي گذشته و استفاده از فرصت‌هاي جديد و تجارب ساير سازمان‌ها موجب شد دفتر تحقيق و توسعه، امور عملياتي موضوع برون‌سپاري را پيگيري كرده و پيش ببرد كه نتايج مثبت و قابل قبولي براي بيمارستان در پي داشته است.
در سال‌هاي گذشته، شرايط در کشورمان به گونه‌اي بود که بسياري از سازمان‌ها و از آن جمله بيمارستان‌ها، براي تأمين خدماتي هم‌چون تغذيه، نظافت، تأسيسات و... از منابع انساني خود استفاده مي‌کردند. بيمارستان آيت‌ا... طالقاني نيز به همين ترتيب هزينه، امکانات و منابع انساني قابل توجهي را صرف ارائة اين گونه خدمات مي‌کرد. اين در حالي بود که تخصص و حرفة اصلي بيمارستان، امور پزشکي و درماني بوده و به همين دليل خدماتش در حوزة مسائل جانبي از کيفيت چندان مطلوبي برخوردار نبود. نمونة بارز اين موضوع زماني مشاهد مي‌شد که پزشکان بيمارستان، بيماران خود را براي بستري در بيمارستان معرفي مي‌کردند و زماني که اين بيماران در اين‌جا بستري مي‌شدند، با توجه به کيفيت پايين غذا، امکانات رفاهي و... خيلي زود ترجيح مي‌دادند بيمارستان را ترک کنند و در بيمارستان‌هاي ديگري بستري شوند. به اين ترتيب بيمارستان آيت‌ا... طالقاني با وجود بهره‌مندي از كادر پزشكي خبره كه بسياري از آن‌ها از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي‌ هستند، امکانات گسترده و فضاي بسيار وسيع، در جذب بيمار دچار مشکل بود.
بيمارستان آيت‌ا... طالقاني براي رفع اين مشكل وارد حوزة مديريت كوچك‌سازي و برون سپاري شد كه اقدامات آن تاكنون در چهار محور زير بوده و در ادامه روند تحقق اين تجربه و نتايج آن تشريح مي‌شود.
• برون‌سپاري تغذيه
• برون‌سپاري آزمايشگاه
• برون‌سپاري داروخانه
• برون‌سپاري خدمات نگهداري و تعمير تأسيسات

• فرآیند وقوع تجربه

با انتصاب رياست جديد بيمارستان و رويکرد ايشان در بکارگيري نظام‌هاي به روز علم مديريت و استفاده از مشاوران حوزة مديريت، پياده‌سازي نظام مديريت کيفيت و پس از آن، مدل تعالي سازماني EFQM در دستور کار قرار گرفت. نظام مديريت کيفيت، بيمارستان را ملزم به سنجش منظم رضايت مشتريان و کارکنان کرده بود که نتايج آن نشان‌دهندة نقاط ضعف بيمارستان در حوزة خدمات جانبي بود. عدم انطباق‌هاي ثبت شده در اين حوزه نيز متعدد و تکرارشونده بود.
از سوي ديگر مدل تعالي EFQM، اصولي را به بيمارستان توصيه مي‌کرد که بيان‌گر آن بود که بايد شراکت‌هاي سازماني توسعه يابند و از توانمندي‌هاي موجود در خارج از بيمارستان، براي ارائة خدمات بهتر استفاده شود. توصية اين مدل‌ها و نظام‌ها با شکل‌گيري يک ايده در ذهن تيم مديريتي بيمارستان همراه شد. بر اساس اين ايده، بيمارستان به يک هتل تشبيه مي‌شد که بايد مناسب‌ترين خدمات اقامتي را به مشتريان خود که بيمارانش هستند، ارائه کند. اهميت اين تفکر زماني بيشتر مي‌شد که توجه شود، بيماران اقامت‌کننده در بيمارستان و همراهان‌شان به دليل درگير بودن با بيماري و عواقب ناشي از آن، نيازمند مراقبت و توجه بيشتري نسبت به حالت عادي هستند.
بر اساس زمينه‌هاي فکري مزبور، موضوع برون‌سپاري برخي از خدمات بيمارستان که توانمندي انجام آن‌ها در بيرون از بيمارستان وجود داشت، در دستور کار قرار گرفت. تيم مديريتي بيمارستان (متشکل از رئيس، مدير، معاون آموزشي، معاون درماني، مترون، مدير منابع انساني، مدير مالي و مشاور بيمارستان) در نخستين مرحله تصميم گرفت براي موضوع غذاي بيمارستان چاره‌انديشي کند. اما پيش از ورود به موضوع غذا، آماده‌سازي فرآيند و رويه‌هاي واگذاري کار به پيمانکاران حائز اهميت بود.
براي اين منظور ابتدا نمونة دستورالعمل‌ها و قراردادهاي ابلاغي از سوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي واگذاري خدمات و پيمانکاران مطالعه شد. هم‌چنين از تجربة برخي سازمان‌ها در اين موضوع استفاده شد. بر اساس مجموع اطلاعات گردآوري شده و در دسترس، نسخة اول الگوي قراردادها و دستورالعمل‌هاي واگذاري خدمات و نظارت بر آن تهيه شد. در اين دستورالعمل‌ها، محورها و مراحل زير مورد توجه بوده‌اند:
• شناسايي پيمانکاران
• شاخص‌گذاري ارزيابي اولية پيمانکاران
• ارزيابي و رتبه‌بندي پيمانکاران
• انتخاب پيمانکار
• واگذاري کار و عقد قرارداد
• ارزيابي عملکرد پيمانکار منتخب از طريق ناظرين تخصصي کارفرما
• مکانيزم‌هاي تشويق و تنبيه مبتني بر نتايج ارزيابي عملکرد
• انجام اقدامات اصلاحي و بهبود با مشارکت پيمانکار

توجه تيم مديريت ارشد بيمارستان به اصل پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري در قبال کيفيت خدمات خود و پيشگيري از کاهش احتمالي کيفيت خدمات واگذار شده و يا ايجاد نارضايتي‌ها، سبب شد تا قبل از انجام واگذاري‌ها، چارچوب‌هاي نظارتي دقيق و قوي و ساز و كارهاي کنترلي لازم در قالب دستورالعمل‌هاي فوق، طراحي شود؛ هم‌چنين فرآيند برون‌سپاري مبتني بر واقعيت‌ها و از طريق ناظرين تخصصي تحت کنترل قرار گرفته و مديريت شود. اين مستندات پس از بررسي‌هاي کارشناسي و بازنگري‌هاي تکميلي، در حال حاضر به عنوان الگو توسط دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در فرآيند واگذاري کار به پيمانکاران، بيمارستان تلاش کرده است همة مراحل به دقت طبق دستورالعمل‌ها انجام شود و ملاحظات حاشيه‌اي موجب ايجاد اختلال در جريان کار نشود. با وجود اين‌که در برخي موارد بر اساس آئين‌نامة مالي و معاملاتي دانشگاه، تصميمات مربوطه در کمسيسون‌هاي مناقصه / مزايده اتخاذ مي‌شود، بيمارستان سعي كرده است تا با ايجاد تعاملات سازنده با دانشگاه، فرآيند انتخاب تأمين‌کنندگان خود را بر اساس دستورالعمل‌هاي مصوب انجام دهد.

1- برون‌سپاري خدمات تغذيه

بررسي‌هاي اولية بيمارستان که با هدايت تيم مديريت ارشد و کارشناسي دفتر تحقيق و توسعه انجام شد، نشان‌گر آن بود که اگر بيمارستان قصد داشته باشد با استفاده از تجهيزات و نيروي انساني تحت پوشش خود، کيفيت غذا را افزايش دهد، هزينة بالايي را در برخواهد داشت و نيازمند آشپز‌هايي ماهر است که جذب آن‌ها هم هزينه‌زا است. بنابراين ضمن بررسي قيمت خدمات مشابه در بازار، مقرر شد براي واگذري کار به پيمانکار اقدام شود. انتخاب پيمانکار مطابق روية اشاره شده انجام شد و تا کنون سه سال استمرار يافته است. در طي اين مدت، رويه‌هاي کنترلي بسيار دقيق بر کار پيمانکار به مورد اجرا گذاشته شده تا سطح کيفي عملکرد پيمانکار کاهش پيدا نکند.
به عنوان مثال رعايت بهداشت توسط سه چک‌ليست به صورت ماهانه، هفتگي و روزانه کنترل مي‌شود و امتياز آن در کارنامة شش ماهة پيمانکار درج مي‌شود. اين نتايج به طور مستمر به اطلاع پيمانکار رسانده مي‌شود تا نسبت به رفع نقاط ضعف خود اقدام کند. اين بازخورد و اصلاح علاوه بر آن که به نفع بيمارستان است، براي پيمانکار نيز ارزشمند است چون باعث مي‌شود با اصلاح عملکرد خود، متحمل جريمه‌هاي مالي نشود و ضمانتي براي استمرار كار خود ايجاد كند.
اجراي تغيير روش كار در حوزة تأمين غذا، نتايج زير را در برداشته است:
• افزايش کيفيت غذا
• افزايش رضايت‌مندي مشتريان
• افزايش رضايت‌مندي کارکنان
• کاهش هزينه‌هاي سربار آشپزخانه (افزايش کارايي)

2- برون‌سپاري خدمات آزمايشگاه

ايدة برون‌سپاري خدمات آزمايشگاه ناشي از نارضايتي پزشکان، سرپرستاران بيمارستان و مراجعين از کيفيت خدمات و نيز با توجه به گزارش‌هاي مالي مبني بر بالا بودن هزينه‌هاي جاري آزمايشگاه بود. بر اين اساس طبق فرآيند به کار گرفته شده در مورد برون‌سپاري خدمات تغذيه، برون‌سپاري آزمايشگاه نيز انجام شد؛ البته با اين تفاوت که در اين مورد از شاخص‌هاي متناسب با موضوع قرارداد يعني خدمات تخصصي آزمايشگاهي استفاده شد.
نتايج واگذاري خدمات در اين حوزه نيز مثبت بوده و تاکنون مشکلي را در پي نداشته است. در مقابل، رويکرد بيمارستان در ايجاد رابطة برنده – برنده بين هر دو طرف باعث شده است، متوليان آزمايشگاه نيز تمايل زيادي به همکاري و همراهي با بيمارستان در تحقق اهداف کلان داشته باشند. بر همين اساس مسئولين آزمايشگاه در نظر دارند با مشارکت دو جانبه اقدام به اخذ لوح کيفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي كرده و بدين ترتيب بيمارستان را در تحقق اهداف کيفي‌اش ياري کنند. واگذاري اين خدمات تاكنون نتايج زير را در برداشته است:
• افزايش درآمد
• افزايش تنوع تست هاي آزمايشگاه (فراهمي خدمات آزمايشگاه)
• افزايش رضايت‌مندي بيماران
• افزايش رضايت‌مندي پزشکان و پرستاران

3- برون‌سپاري خدمات داروخانه

مشکل اصلي در داروخانة بيمارستان که منجر به برون‌سپاري آن شد عبارت بود از سرعت ارائة خدمات دارويي به بخش‌ها و مشکل دسترسي بيماران به اقلام مختلف دارويي در سطح بيمارستان. درگذشته به دليل کند بودن نظام مديريت داروخانه و اشکال در فرآيند تأمين دارو بر اساس روال‌هاي معمول در بيمارستان‌، نحوة تحويل دارو‌هاي درخواستي بخش‌ها و نيز بيماران با مشکلات فراوان مواجه بود. بر اين اساس طبق فرآيند به کار گرفته شده در مورد برون‌سپاري ساير خدمات، برون‌سپاري داروخانه نيز انجام شد؛ البته با اين تفاوت که در اين مورد نيز از شاخص‌هاي متناسب با موضوع قرارداد يعني خدمات تخصصي دارويي استفاده شد. واگذاري اين خدمات ، نتايج زير را در برداشته است:
• افزايش نقدينگي
• کاهش هزينه‌هاي سربار داروخانه (افزايش کارايي)
• کاهش ميزان درخواست داروهاي مازاد
• افزايش سرعت تأمين دارو و لوازم پزشکي مصرفي
• تأمين اقلام دارويي مورد نياز بيماران (افزايش فراهمي خدمات)

4- برون‌سپاري خدمات نگهداري و تعميرات تأسيسات

به منظور کاهش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري تجهيزات تأسيساتي و نيز افزايش عمر مفيد اين تجهيزات، تيم مديريتي بيمارستان تصميم به واگذاري خدمات نگهداري و تعميرات تجهيزات تأسيساتي مطابق با روش‌ها و دستورالعمل‌هاي تدوين شده گرفت. در حال حاضر نتايج حاصل از واگذاري اين خدمات در قالب شاخص‌هاي ميزان هزينة تعميرات، ميزان تعميرات اتفاقي، روزهاي توقف دستگاه و... در حال پايش است.
بيمارستان در واگذاري‌هاي پيشين همواره به گونه‌اي اقدام کرده است که در حين واگذاري‌ها، کلية معيارهاي ارزيابي مربوط به انتخاب پيمانکار و پس از آن در مرحلة انجام کار، به اطلاع پيمانکار رسانده شوند. در نتيجه هر پيمانکار پس از انتخاب، از معيارهاي ارزيابي عملکرد خود آگاهي داشته و پيشاپيش براي تحقق آن‌ها برنامه‌ريزي مي‌کند. هم‌چنين ارزيابي عملکرد پيمانکار توسط ناظرين تخصصي کارفرما انجام مي‌شود و نتايج آن به‌صورت شاخص‌هاي پايش فرآيند و رضايت‌مندي مشتريان گزارش شده و در کميته‌هاي مربوطه با حضور نمايندة پيمانکاران مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانة لازم با مشارکت ايشان اجرا مي‌شود.
از سوي ديگر بيمارستان با توجه به استقرار نظام مديريت کيفيت، شرايط احراز مشاغل در کلية اين بخش‌ها را تعيين کرده و در مرحلة فعاليت پيمانکاران به آن‌ها کمک مي‌کند تا از طريق برنامه‌هاي آموزشي، به استانداردهاي لازم دست پيدا کنند. اين بخش از همکاري بيمارستان و پيمانکاران به صورت سرمايه‌گذاري مشترک و با هدايت و راهبري دفتر تحقيق و توسعه انجام مي‌شود. هم‌چنين در مواردي که بيمارستان توانايي ارائة خدماتي را به پيمانکاران داشته باشد، اقدام به انجام آن مي‌کند؛ نمونه‌اي از اين خدمات، انجام آزمايش‌هاي بهداشتي ويژة کارکنان پيمانکاران و صدور کارت بهداشت است که توسط بخش بهداشت بيمارستان انجام مي‌شود.
لازم به ذكر است پيمانكاران مزبور براي دريافت هزينة خدمات مجاز نيستند از بيماران يا كاركنان وجه دريافت كنند. بلكه كلية وجوه به صندوق بيمارستان پرداخت مي‌شود. سپس بيمارستان بر اساس توافقات موجود در هر قرارداد، نسبت به پرداخت سهم پيمانكار مربوطه اقدام مي‌كند. به اين ترتيب بيمارستان كنترل كاملي بر هزينة صادر شده براي خدمات پيمانكاران خواهد داشت تا از تخلفات احتمالي جلوگيري كند.

• دستاوردها

مهم‌ترين دستاوردهاي مديريت كوچك‌سازي و برون‌سپاري خدمات در بيمارستان آيت‌ا... طالقاني عبارتند از:
• افزايش كيفيت و سرعت خدمات بخش‌هاي برون‌سپاري شده
• افزايش رضايت‌‌مندي كاركنان بيمارستان
• افزايش رضايت‌مندي بيماران
• كاهش هزينه‌هاي سربار
• افزايش درآمد و نقدينگي
• افزايش دسترسي (فراهمي) خدمات

• توجيه علل موفقيت یا عدم موفقيت تجربه و نتيجه گيري

بيمارستان آيت‌ا... طالقاني بر مبناي اقدامات مقدماتي جامع و بررسي همة سوابق و تجارب موجود در حوزة برون‌سپاري خدمات موفق شده است ضمن آماده‌سازي ابزارهائي كامل براي برون‌سپاري، انجام اين موضوع را به صورت تدريجي انجام دهد. واگذاري خدمات به صورت مرحله‌اي باعث شده تا با يادگيري از تجارب حاصل از پايش واگذاري‌ها، در تداوم همکاري با تأمين‌کنندگان و ارتقاء مديريت واگذاري‌ها، موفقيت‌هايي حاصل شود. علاوه بر اين، اتخاذ رويكرد برنده _ برنده در رابطة بيمارستان و تأمين‌کنندگان بسيار حائز اهميت بوده كه در موفقيت اين تجربه نقش كليدي داشته است. نتايج مثبت برون‌سپاري‌هاي انجام شده تا كنون موجب شده است بيمارستان براي ادامة اين روند و توسعة آن در ساير بخش‌ها مصمم شده و برنامه‌ريزي كند. مهم‌ترين دلائل موفقيت اين تجربه ناشي از عوامل زير بوده است:
• پشتيباني و حمايت همه‌جانبة رياست بيمارستان
• نظارت و پيگيري تيم مديريتي بر روند فعاليت‌ها و رفع چالش‌هاي پيش رو
• طراحي ساز و كارهاي نظارتي دقيق و قوي با استفاده از نقش ناظرين تخصصي بر اساس دستورالعمل‌هاي مدون و جامع
• ايجاد رابطة برنده _ برنده ميان بيمارستان و پيمانكاران

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / انواع روش‌ها، تکنيک‌ها، ابزارهايي که در اين تجربه به‌کار گرفته شده است

• انجام مطالعات تطبيقي
• استفاده از تفكر گروهي
• تحليل هزينه _ منفعت
• استفاده از مشاوران و سازمان‌هاي صاحب دانش
• استفاده از اصول مديريت پيمان

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / مهم‌ترين تصميمات اخذ شده در اين تجربه

• اولويت‌بندي حوزه‌هاي نيازمند واگذاري به پيمانكار
• اتخاذ رويكرد برد- برد کارفرما و تأمين‌کننده
• انتخاب و بكارگيري ساز و كارهاي نظارتي دقيق و قوي

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / خلاصه‌اي از روش‌هايي که در تصميم‌گيري‌ها به کار برده‌ شده است

مهم‌ترين رويكرد بيمارستان در اين تجربه براي اخذ تصميم‌ها، استفاده از مشاركت و تفكر گروهي در قالب تيم مديريتي بوده است. هم‌چنين براي تصميم‌سازي در سطح تيم مديريتي، تحليل‌هاي هزينه _ منفعت و تحليل‌هاي مالي تهيه و ارائه شده است.

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / خلاصه‌اي از شرايط عدم اطمينان و انواع ريسک‌هايي که در تصميم گيري وجود داشته است

شرايط عدم ‌اطميناني كه در تصميم‌هاي اخذشده مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد شامل موارد زير است:
• كاهش كيفيت خدمات ارائه شده توسط پيمانكار
• تعيين تكليف كاركنان رسمي و قراردادي شاغل در بخش‌هاي واگذار شده به پيمانكار
• استفاده از پيمانكاران نامناسب
• افزايش غير مقرون به صرفة هزينه‌ها

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / خلاصه‌اي از انواع اطلاعاتي که از آن‌ها در تصميم‌گيري‌ها استفاده شده و روش دست‌يابي به آن‌ها


• انجام مطالعات كتابخانه‌اي در خصوص استانداردها
• اطلاعات پروژه‌هاي مرتبط انجام شده در سطح سازمان‌هاي كشور
• اطلاعات فني تجهيزات و امكانات بخش‌هاي واگذار شده
• اطلاعات عملكرد داخلي بيمارستان

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / خلاصه‌اي از ابتکارات، خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي صورت گرفته

• ارائة خدمات از سوي بيمارستان به پيمانكاران
• كنترل دريافت‌هاي پيمانكاران توسط بيمارستان
• تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد پيمانكاران متناسب با موضوع فعاليت

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / خلاصه‌اي از شرايط فرهنگي، محيطي، و ساير متغيرهاي سازماني که در موفقيت يا شکست تجربه تاثيرگذار بوده‌اند

از مهم‌ترين عوامل فرهنگي و محيطي بيمارستان كه در اجراي اين تجربه اهميت به‌سزايي داشته مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
• حمايت همه‌جانبة مديريت
• انعطاف‌پذيري كاركنان در برابر تغييرات
• حمايت بيمارستان از پيمانكاران و ارائة خدمات به ايشان

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / خلاصه‌اي از انواع محدوديت‌ها و موانع موجود و انواع روش‌هايي که براي غلبه بر موانع و محدوديت‌ها استفاده شده است

مشكلاتي براي شناسائي پيمانكاران فعال در هر حوزه و انتخاب حائزين شرايط وجود داشته كه با استفاده از دستورالعمل‌ها سعي شده است از دشواري آن كاسته شود. هم‌چنين در نخستين ماه‌هاي فعاليت هر پيمانكار، مشكلات اجرائي وجود داشته كه با برگزاري جلسات متعدد هماهنگي مشترك بين بيمارستان و پيمانكاران تلاش شده رفع شوند كه مؤثر نيز بوده است.

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / خلاصه‌اي از صرفه‌جويي‌هاي انجام شده در اين تجربه

اطلاعات و تحليلي كه صرفه‌جوئي‌هاي به دست آمده را به صورت كمي نشان دهد مشاهده نشد ليكن نتايج آن به صورت غير مستقيم در كاهش هزينه‌هاي كلي بيمارستان و افزايش رضايت كاركنان و بيماران قابل ملاحظه بوده است.

• مولفه‌هاي اختصاصي تجربه / توصيه‌هايي براي استفاده از اين تجربه در شرايط مشابه

نكات عمدة مؤثر در موفقيت چنين تجربه‌اي شامل موارد زير است كه بايد توسط ساير بيمارستان‌ها مورد توجه قرار گيرد:
• پشتيباني و اعتقاد همه‌جانبة مديريت
• وجود ساختار مناسب سازماني براي اجراي اين روش و پيگيري نتايج و اقدامات آن
• آماده‌سازي ابزارهاي كنترلي جامع براي نظارت بر عملكرد پيمانكاران
• انتخاب پيمانكاران مناسب

• آموزه‌هاي استخراج شده

- اگر برون‌سپاري خدمات و كاهش هزينه‌ها منجر به كاهش كيفيت خدمات بيمارستان شود، لزومي به اجراي آن نيست.

منبع : واحد تحقیق و توسعه بیمارستان طالقانی


 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۱۵

ميهمان

 33 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir