English French German Italian Portuguese Russian Spanish

واگذاري داروخانه

دوشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۱ معصومه مايل
چاپ PDF

در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه مبني بر بهينه سازي ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي ، درماني دولتي و كاهش تصدي گري دولت در بخش درمان بستري و واگذاري قسمتي از وظايف بخشهاي مذكور به بخشهاي تعاوني و خصوصي ، با هدف ترويج فرهنگ تعاون و استفاده از سرمايه هاي مردمي جهت اجراي برنامه هاي كلان دولت و نيروهاي بالقوه آحاد مردم بخصوص دانش آموختگان رشته هاي پزشكي و ساير رشته هاي وابسته و همچنين ايجاد اشتغال براي اقشار فوق الذكر در راستاي اهداف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در جهت بهبود وضعيت خدمات رساني دارويي در بخش درمان بستري و بيمارستانهاي دولتي و بر اساس مواد 6 و 7 آيين نامه مذكور دستورالعمل اجرايي ماده 193 از برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واگذاري داروخانه بيمارستانهاي آموزشي دولتي تدوين گرديده است .


دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ميتوانند با شرايط ذيل داروخانه بيمارستانها يا مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني تابعه خود را به شرط عدم ايجاد هرگونه خلل در ارائه خدمات دارويي به بيماران بستري و سرپايي مراكز ،بصورت اجاره به بخش غير دولتي واگذار نمايند .
الف – با توجه به توافقنامه مورخ 23/10/76 وزارتين تعاون و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در واگذاري داروخانه ها ، تعاونيهاي پزشكي با داشتن شرايط ذيل او لويت دارند .
-          نداشتن تعهد خدمات قانوني و خدمت نظام وظيفه براي هريك ازاعضاء
-           عدم صدور هيچگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي بنام متقاضي
-           حداقل 50% اعضاء داروساز باشند .
ب - تعاونيهاي كاركنان واحد بهداشتي ،درماني و آموزشي دانشگاه مربوطه در صورت دارابودن شرايط مساوي از اولويت اول برخوردارند .
ج - داروسازان واجد شرايط ذيل مي توانند متقاضي اجاره داروخانه اينگونه مراكز باشند
-          داشتن پروانه دائم داروسازي
-           تاكنون هيچگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي بنام متقاضي صادر نشده باشد.
تبصره 1 : داروساز داراي مجوز تاسيس نيز مي تواند داروخانه خود را در محل داروخانه بيمارستان تاسيس نمايد و ملك داروخانه بيمارستان را اجاره نمايد و در صورت تشخيص كميسيون ماده 20 دانشگاه يكي از داروخانه هاي داير مي تواند به محل داروخانه بيمارستان منتقل گردد.
تبصره 2 : در صورت وجود بيش از يك متقاضي جهت انتخاب مستأجر ملاكهاي ذيل در نظر گرفته شود .
1-      امتياز مدرك تحصيلي
-          دكتري و بالاتر 4 امتياز
-           فوق ليسانس 3 امتياز
-          ليسانس 2 امتياز
-          كمتر از ليسانس 1 امتياز
2-      امتياز سابقه:
-          به ازاي هر سال سابقه مسئوليت غني داروخانه رسمي با كسب رأي از كميسيون ماده 20 امور داروخانه ها 1 امتياز
چنانچه بيش از يكنفر بصورت مشترك قصد اجاره داروخانه را داشته باشند مجموع امتيازات هر نفر ملاك عمل مي باشد .
د – كميته اي بنام كميته واگذاري متشكل از نماينده رئيس دانشگاه ، معاون پشتيباني ، معاون درمان ، معاون يا مدير دارويطي ، كارشناس امور حقوقي و ذيحساب دانشگاه بر نحوه واگذاري داروخانه نظارت خواهد نمود (رياست كميته با معاونت پشتيباني است ) و شرايط مر بوط به واگذاري داروخانه هاي مذكور توسط اين كميته تعيين ميگردد.
تبصره 1 : رئيس مركز درماني كه داروخانه آن به اجاره گذاشته مي شود بعنوان مدعو در كميته مذكور شركت مي نمايد .
تبصره 2 : گروهي متشكل از رياست ، مديريت، رئيس اداره حسابداري ، داروساز رسمي شاغل در مركز درماني ، نماينده شبكه بهداشت شهرستاني كه مركز درماني در آن واقع مي باشد . مدير يا معاونت غذا و دارو نماينده كميته واگذاري بر نحوه عملكرد مستأجر نظارت خواهند نمود و گزارش عملكرد مستأجر را در صورت نياز به كميته واگذاري ارائه مي نمايند . (سرپرستي اين گروه با رياست مركز مي باشد .)
ه – كليه مفاد قرارداد اجاره مي بايست به تأييد كميته واگذاري رسيده باشد و رعايت موارد ذيل در قرارداد اجاره الزامي است .
1-      ميزان اجاره بها به قيمت عادلانه روز بر اساس ميانگين مبالغ ارائه شده توسط 3 كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد .
2-      شرط عدم اخذ سرقفلي از مستأجر قيد گردد.
3-   مستأجر مكلف به تأمين دارو وملزمات پزشكي مصرفي و لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران مركز درماني مي باشد و جبران خسارت ناشي از كمبود اقلام مذكور (به جز مواردي كه كمبود عمومي ميباشد ) به عهده مستاجر مي باشد .
4-       بيمارستان حق ايجاد مراكزي در داخل يا خارج بيمارستان جهت ارائه دارو ملزومات پزشكي مصرفي و لوازم بهداشتي ندارد .
5-   مستاجر مي بايست حداقل 20% از كاركنان رسمي داروخانه مركز درماني را به انتخاب خود به كار بگمارد كه حقوق و مزاياي اين افراد توسط مركز درماني پرداخت و از سرجمع مطالبات مستأجر در پايان هر ماه كسر ميگردد و مبلغ اجاره بها ماهانه و ساير بدهي هاي مستأجر نيز از سرجمع مطالبات مستأجر كسر و مابقي بنا به مفاد قرارداد به وي پرداخت مي گردد . بقيه كاركنان ترجيحاً بايستي از افراد جوياي كار مورد تأييد ستاد اشتغال دانشگاه بكار گرفته شوند .
6-      مستأجر مكلف است كليه مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را در خصوص داروخانه رعايت نمايد .
7-    در صورت تخطي مستأجر از مفاد قرارداد اجاره و اي ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موضوع د ركميته واگذاري بررسي و در اين خصوص تصميم گيري خواهد شد و چنانچه پس از اعلام تذكر كتبي توسط كميته مذكور مستأجر نسبت به عدم رعايت مفاد قرارداد يا مقررات مربوطه اصرار ورزد ،موضوع فسخ قرارداد در كميته واگذاري مطرح و در صورت تأييد اكثريت اعضا پس از اعلام فرصت دو ماهه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكطرفه اقدام مي گردد . بديهي است در صورت ايجاد هرگونه خلل در ارائه خدمات دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه مربوطه از طريق انبار دارويي نسبت به تأمين كمبودهاي موجود تارفع موانع اقدام مي نمايد .
8-    ارزش كل موجودي داروخانه اعم از دارو ، لوازم پزشكي مصرفي با تاريخ اعتبار 6 ماهه با حضور نماينده كميته واگذاري ، مركز درماني و مستأجر صورت برداري و ارزش ريالي آن به قيمت روز محاسبه و 25% كل آن نقداً و ما بقي در اقساط مساوي و حداكثر تا يكسال توسط مستأجر پرداخت مي شود . بديهي است در پايان قرارداد نيز به همين روش موجودي داروخانه تحويل نماينده كميته واگذاري و مركز درماني خواهد گرديد .
تبصره : داروها و لوازم پزشكي مصرفي با تاريخ اعتبار كمتر از 6 ماه با توافق تحويل مي گردد . در صورت عدم توافق در خصوص داروها و لوازم پزشكي مذكور اين اقلام تحويل غذا و دارو ي دانشگاه مذكور مي گردد تا در مورد چگونگي واگذاري به داروخانه هاي ديگر تصميم گيري شود .
9-   هزينه كليه داروها و لوازم پزشكي مصرفي و بهداشتي تحويلي به مراكز درماني در پايان هر ماه بنا بر ليست تحويلي به امور مالي توسط مستأجر و پس از بررسي و تاييد امور مالي 60% مبلغ آن تا پانزده روز پس از تحويل ليست به مستاجر پرداخت و 40% باقيمانده پس از بازپرداخت سازمانهاي بيمه گر و حداكثر پس از 3 ماه به مستأجر پرداخت مي گردد .
10-  در صورتي كه مستأجر نتواند قرارداد مستقل با سازمانها بيمه گر متعقد نمايد نسخ بيماران سرپايي و اورژانس توسط مركز به سازمانهاي مذكور تحويل و 60 % مبلغ مورد تاييد حداكثر تا 15 روز پس از ارائه ليست به امور مالي به مستأجر پرداخت و 40% باقيمانده پس از بازپرداخت سازمانها بيمه گر و حداكثر پس از 3 ماه به مستأجر پرداخت مي گردد.
11-    تا زماني كه مستأجر كد اقتصادي مستقل دريافت نمايد خرديد دارو از شركتهاي توزيع به نام داروخانه بيمارستان انجام ميگيرد.
12-  مستأجر مكلف است جهت حسن اجراي مفاد قرارداد ، تضمين معتبر به ارزش دو برابر بهاي داروها و اقلام تحويلي و مورد تتئيد كميته واگذاري در اختيار كميته مذكور قرارداد تا خسارت ناشي از عدم اجراي هر يك از بندهاي قرارداد منعقده از محل تضمين مربوطه دريافت و در اختيار موجر قرار گيرد .
13-  مستأجر پس از صدور فاكتور اقلام درخواستي بيمارستان و تحويل آن و دريافت رسيد ، هيچگونه مسئوليتي در قبال چگونگي مصرف و نگهداري دارو و لوازم مصرفي نخواهد داشت .
14-    تعداد مسئولين فني شاغل در هر نوبت داروخانه با توجه به قوانين و ضوابط جاري تعيين مي گردد.
15-  داروهاي سهميه اي و مخدر توسط داروخانه با معرفي رئيس بيمارستان دريافت و بنابر مقررات به بيمارستان تحويل مي گردد و مستاجر حق انتقال اين اقلام را به خارج از بيمارستان نخواهد داشت و عواقب ناشي از تخلف از اين مورد بر عهده مستأجر خواهد بود .
16-  سه ماه قبل از پايان مدت قرارداد ، موجر و مستأجر به صورت مكتوب مي بايست يكديگر را از تمايل يا عدم تمايل به تمديد قرارداد مطلع نمايند .
17-  نظارت بر حين اجراي قرارداد و تعيين ضوابط مربوطه و اعلام تمديد يا عدم تمديد قرارداد بر عهده كميته واگذاري مي باشد و راي اكثريت اعضاء در تصميمات كميته مذكور نافذ و لازم الاجرا مي باشد .
 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني
(( قرارداد اجاره داروخانه ))
در اجراي دستور العمل مربوط به آئين نامه اجرايي ماده 192 برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واگذاري داروخانه بيمارستانها يا مراكز پزشكي و درماني دانشگاهها ي علوم پزشكي كشور و نيز در چهارچوب مقررات قانون مالك و مستأجر مصوب 1376 قرارداد حاضر با شرايط ومندرجات زير در تاريخ ……………………بين طرفين منعقد گرديد .
ماده 1 موجر : معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي ………………… به نمايندگي از طرف دانشگاه مذكور به نشاني ………………………………
ماده 2 مستأجر : آقا / خانم دكتر ……………………… فرزند ………………… داراي شناسنامه شماره …………………….صادره از …………………….به شماره نظام پزشكي ……………….……….. ساكن …………………….
شركت تعاوني پزشكي …………………..به شماره ثبت ………………………..
 به نشاني ………………………………..….
ماده 3 مورد اجاره : عبارتست از واگذاري مكان داروخانه واقع در بيمارستان مركز پزشكي ………………… به مساحت تقريبي ………………… متر مربع در طبقه / ضلغ / محوطه ……………………… به انضام كليه متعلقات و منضمات از جمله آب ، برق، تلفن ، دستگههاي برودتي و حرارتي و ساير توابع (مطابق صورت مربوطه كه به تأييد دو طرف رسيده است ) جهت اداره داروخانه
ماده 4 مدت قرارداد از تاريخ ………………… تا تاريخ ………………… به مدت ………….. مي باشدكه باتوافق طرفين و در صورت وجود مجوزهاي قانوني قابل تمديد مي باشد .
ماده 5 مبلغ اجاره : مبلغ اجاره بر اساس نظريه كارشناسي ماهانه …………………ريال مي باشد .
 تبصره مستأجر مكلف است جهت تضمين پرداخت مال الاجاره و همچنين اموال و داروها و لوازم پزشكي و آرايشي تحويلي ضمانت معتبر بانكي به مبلغ …………… ريال تحوي ل موجر نمايد .
ماده 6 كل موجودي داروخانه در ابتداي مدت اجاره با حضور نمايندگان كميته واگذاري ومستأجر صورت برداري و تعيين قيمت شده و مستأجر مكلف است مبلغ ……………… ريال بابت 25% ارزش ريالي اقلام مذكور نقداً به حساب شماره ………………به نام …………….نزد بانك ……………… شعبه ……………… واريز و فيش پرداختي را به موجر تحويل نمايد و مبلغ ………………..ريال باقيمانده را طي …………… قسط به مبلغ ………… ريال به حساب فوق الذكر واريز و فيش مربوطه را به موجر تحويل نمايند .
ماده 7 مستأجر حق واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد .
ماده 8 مستأجر مكلف است دارو و ملزومات پزشكي مصرفي و لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان / مركز پزشكي (اعم از بستري يا سرپايي ، اطاق عمل و استوك بخشها )را تأمين نمايد و در خصوص كمبود اقلام به جز مواردي كه كمبود و به صورت فراگير باشد )پاسخگو خواهد بود .
ماده 9 : پرداخت حقوق و مزاياي قانوني حق بيمه و ماليات بر درآمد پرسنل غير رسمي و مكان داروخانه در مدت قرارداد مطابق قوانين جاري بر عهده مستأجر بوده و مستأجر مكلف به ارائه تسويه حسابهاي لازم از ادارات مربوطه در پايان قرارداد مي باشد .
ماده 10 : مستأجر حق تعطيل كر دن داروخانه را بدون كسب مجوز از موجر ندارد و چنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات دارويي گردد موجر مي تواند قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايد .
ماده 11 : رعايت مقررات وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشكي توسط مستأجر الزامي است .
ماده 12 : مستأجر و كليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اخلاقي و اسلامي و ضوابط حاكم بر مركز مي باشند و در صورت عدم رعايت موارد مذكور توسط يكي از كاركنان و اعلام آن مستأجر نسبت به تعويض وي در اسرع وقت اقدام مي نمايد .
ماده 13 : موجر مي تواند با هماهنگي قبلي نسبت به معرفي دانشجويان داروسازي جهت انجام دوره آموزشي به صورت تئوري و عملي اقدام نمايد . بطوري كه اين امر مخل انجام وظايف مستأجر نگردد.
ماده 14 : مستأجر تعهد مي نمايد افرادي بكار بگمارد كه از سلامت جسم برخوردار باشند و ارائه كارت بهداشتي و صحت مزاج به موجر الزامي است .
ماده 15 : مستأجر مسئول جبران خساراتي است كه از جانب او و كاركنان وي به مور يا كاركنان موجر و يا مراجعين مركز وارد مي آيد . بديهي است مسئوليت مستأجر به نحو مذكور واقع مسئوليتهاي حقوقي و جزايي كاركنان مذكور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضايي نخواهد بود .
ماده 16 : در صورت تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد و ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و در صورت ابلاغ اخطار كتبي توسط كميته واگذاري و ادامه تخلف موضوع فسخ قرارداد بطور يكجانبه در كميته واگذاري مطرح و در صورت موافقت كميته مذكور و پس از اعلام فرصت 2 ماهه نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام ميگردد.
ماده 17 : هزينه هاي مربوط به تغييرات اساسي و كلي طبق نظر دفتر فني و مهندسي دانشگاه بر عهده موجر و پرداخت هزينه هاي جزيي يا جبران خسارت وارده بر عهده مستاجر مي باشد .
ماده 18 : موجر مي بايست از ايجاد هر گونه مركزي در داخل يا خارج بيماستان جهت ارائه هر كدام از اقلام مذكور در ماده 8 قرارداد توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي خودداري نمايد .
ماده 19 : چنانچه مستأجر نتوانند قرارداد مستقل با سازمانهاي بيمه گر منعقد نمايد . نسخ سرپايي و اورژانس مربوطه برابر ليست ارائه شده به موجر توسط مركز مذكور به سازمان بيمه گر ارائه و 60% مبلغ آن تا 15 روز پس از ارائه ليست و مابقي پس از وصول مبلغ مورد نظر از سازمان بيمه گر به مستأجر پرداخت مي گردد.(حداكثر پس از 3 ماه )
ماده 20 : 60% هزينه هاي مربوط به تحويل دارو و اقلام پزشكي و بهداشتي مصرفي از طرف مستأجر به بخشها و اتاق عمل مركز درماني و پس از تحويل ليست و تأييد آن توسط امور مالي (حداكثر 15 روز پس از تحويل ليست ) به مستأجر پرداخت و مابقي پس از تسويه حساب سازمانهاي بيمه گر (حداكثر پس از 3 ماه ) پرداخت ميگردد.
ماده 21 : موجر جهت اجاره داروخانه سرقفلي دريافت نكرده است و مستأجر نيز سرقفلي به موجر نپرداخته است .
ماده 22 : مسئوليت نظارت بر نحوه اجاره و حسن اجراي قرارداد و اعلام موارد فسخ به مسئولين با كميته واگذاري مي باشد .
ماده 23 : طرفين مي بايست سه ماه قبل از پايان قرارداد طرف مقابل را از تمايل يا عدم تمايل مبني بر تمديد قرارداد مطلع نمايند .
ماده 24 : مستأجر مي بايست حداقل 2% از پرسنل رسمي داروخانه مركز درماني را به انتخاب خود به كار بگمارد كه حقوق و مزارياي اين افراد توسط مركز درماني پرداخته و از سر جمع مطالبات مستأجر در پايان هر ماه كسر مي گردد . همچنين اجاره بهاي ماهانه و ساير بدهيهاي مستأجر از سر جمع مطالبات وي در پايان هر ماه كسر مي گردد و مابقي مطابق مواد 19 و 20 قرارداد پرداخت مي گردد.
ماده 25 : اين قرارداد در 25 ماده و يك تبصره در ………….نسخه تنظيم گرديده است كه هريك از نسخ پس از امضا حكم واحد دارند .
   موجر                                                                                      مستأجر
آقا / خانم                                                                                   آقا / خانم

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۰۳

ميهمان

 38 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir