English French German Italian Portuguese Russian Spanish

بهره وري كادر پرستاري

چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۰۶ مصطفي طباطبائي
چاپ PDF

نويسندگان: محمدحسين مقصودي، د كتر ابراهيم شيرزاده
عصر جديد عصر فراصنعتي، عصر اطلاعات عصر فرا ملي و ارتباطات، نتيجه رشد و ارتقا بهره وري است كه نمونه هاي بارز آن استفاده بيشتر از اتوماسيون و كاربرد رباتها

در توليد در كنار سيستم هاي نوين مديريتي مي باشد در طول 15سال اخير افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است كه اين افزايش معجزه آسا بطور عمده نتيجه بهبود در سيستم هاي مديريتي سازمان ها و سياست هاي علمي تحقيقاتي و اقتصادي در كشور هاي پيشرفته صنعتي بوده است. پايين بودن سطح بهره وري كه از ويژگي هاي غالب كشورهاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تاثير گذار بر بهره وري است. به همين دليل امروزه تمام كشورهاي جهان درپي بدست آوردن پيشرفت هايي در زمينه  بهره وري هستند كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار توليد ملي بيشتر دست يابند. از آنجائي كه انسان خود مولد ومصرف كننده تكنولوژي است. درك اين نكته مشكل نخواهد بود كه چرا نيروي انساني مهمترين عامل توسعه اقتصادي بشمار مي رود و اصولا" چرا نقش كليدي و محوري را در ارتقا بهره وري براي انسان قائل شده اند؟ تنها انسان است كه مي تواند كميت و كيفيت كار خود را ارتقا دهد. طرح هاي جديد ارائه دهد و با خلاقيت خود مشكلات را از پيش راه بردارد. بر نيروي كار خود بيفزايد و راهنماي كاهش هزينه را بيابد.

 

اهميت موضوع
بهبود بهره وري در سازمان ها نتيجه استفاده بهينه و موثر و كارآمد از منابع, تقليل ضايعات، كاهش قيمت تمام شده، بهبود كيفيت، ارتقا رضايت مشتريان، دلپذيري در محيط كار و افزايش انگيزه و علاقه كاركنان به كار، بهتر بوده كه نهايتا" موجب رشد و توسعه سازمان خواهد بود به اين گونه سازمان ها اصطلاحا" سازمان هاي ياد گيرنــــده مي گويند. كشورهاي پيشرفته صنعتي يا شمال با 24درصد جمعيت دنيا 85درصد از ثروت جهان را در اختيار دارند. در حالي كه كشورهاي جنوب با 76درصد جمعيت تنها 15درصد از ثروت جهان را صاحب هستند. حدود یک ميليارد نفر در كشورهاي جنوب با روزي كمتر از يك دلار زندگي مي كنند. بهره وري پايين موجب افزايش قيمت بالا رفتن هزينه توليد، كاهش صادرات، كاهش اشتغال ، تقليل سرمايه گذاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي مي گردد. منافع و دستاوردهاي حاصل از افزايش بهره وري در فرآيند توسعه ملي: افزايش سود و عايدي توليد كننده، افزايش دستمزد و بهبود شرايط محيط كار براي نيروي انساني نيروي كار، بهبودكيفيت محصول توليدي وكاهش قيمت تمام شده آن، تقويت بنيه دولت ها در تامين امنيت ورفاه اجتماعي ارتقامنزلت اجتماعي, اقتصادي و قدرت سياسي كشور، رونق اقتصادي فرهنگي و اجتماعــــي در كليه بخش ها وزير بخش هاي اقتصادي
اهداف تحقيق: اساسا"شاخصهاي توسعه انساني در بهبود سه عامل اقتصادي (قدرت خريد ,ايجاد فرصت وبرنامه ريزي براي آموزش مداوم وافزايش اميد به زندگي مورد توجه قرار مي گيرد بررسي نقش بهره وري نيروي انساني يك سازمان وعوامل موثر در ارتقاآن موجب ارتقا وافزايش بهره وري نيروي انساني ميگردد.تجزيه وتحليل عوامل وموضوعات مورد تاكيد در بهره وري نيروي انساني وبيان رابطه آن با نيازهاي كاركنان تعيين نيازهاي آموزش كاركنان ، ايجاد انگيزه روحيه كاري ومشخص نمودن رابطه آن با بهره وري نيروي انساني ودر نهايت بيان وارائه نتايج كاربردي ، هدف پژوهش است.
سئوالات تحقيق: آيا گذراندن دوره هاي آموزشي فعلي باعث بالا رفتن بهره وري كاركنان مي شود؟آيا رضايت شغلي كاركنان بيمارستان در بهره وري آنان نقش موثري دارد؟ آيا مشاركت با كاركنان پرستاري در تصميم گيري موجب ارتقاي انگيزه نيروي انساني خواهد بود؟.  آيا ميزان درآمد در افزايش بهره وري كاركنان پرستاري بيمارستان موثر است؟.- آيا بين فراهم آوردن عوامل رفاهي وبهره وري كاركنان پرستاري ارتباطي وجود دارد؟- بين سابقه خدمت كاركنان و بهره وري بالا ارتباطي وجود دارد؟5- ايجاد رايطه عاطفي با كاركنان پرستاري بيمارستان توسط مديريت باعث افزايش بهره وري آنان خواهد شد؟6 - مابين تحصيلات وبهره وري ارتباطي وجود دارد؟
نوع تحقيق وروش آن: براي انجام دادن اين تحقيق از روش تحليلي استنباطي استفاده شده است ونوع آن توصيفي ميباشد. ازپرسشنامه نيز استفاده شده است.براي روشن شدن رابطه بين متغير هاازآزمون پيرسون(Pr) استفاده شده است.
جامعه آماري: كل كاركنان پرستاري ومامائي بيمارستان امام رضا (ع) اروميه (177نفر)
شيوه تحليل اطلاعات: با درنظر گرفتن عوامل موثر درافزايش بهره وري پرسشنامه اي با تعداد 16سئوال با 5گزينه,خيلي كم، كم،  زياد، متوسط، خيلي زياد با نمرات (1الي 5) براي هر گزينه تنظيم گرديد. پرسشنامه داراي 16سئوال است. بعد از جمع آوري پرسشنامه ها، پرسشنامه ها كدبندي و با نرم افزار (SPSS) اطلاعات وارد رايانه گرديد. سپس آناليز آماري با (روش تحليل همبستگي پير سون) انجام گرفت.
تحليل آماري بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيق : الف) سئوال اول يعني نقش آموزش در ارتقا بهره وري كاركنان بيمارستان امام رضا (ع) اروميه با توجه به اينكه مقدار ضريب همبستگي پير سون هشت دهم بود. بنابر اين رابطه معني داري بين آموزش و بهره وري كاركنان بيمارستان امام رضا (ع) اروميه وجود (ندارد) و فرضيه اول (رد) مي شود پس دوره هاي آموزشي تاثير (چنداني)در افزايش بهره وري كار كنان بيمارستان امام رضا (ع) (ندارند) وبراي اينكه رابطه معني داري در اين مورد ايجاد شود بايد كيفيت دوره هاي آموزشي را بهبود داد. ب) سئوال دوم يعني نقش رضايت شغلي در افزايش بهره وري كاركنان بيمارستان امام رضا (ع) اروميه با توجه به اينكه مقدار ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شده مي باشد پس رابطه مثبت وقوي بين رضايت شغلي و افزايش بهره وري وجوددارد پس فرضيه دوم (قبول)ميشود مشاركت با كاركنان در تصميم گيري با بهره وري رابطه ضعيفي دارد ميزان در آمد با بهره وري رابطه قوي آماري دارد عوامل رفاهي با بهره وري رابطه قوي آماري دارد. برابري ميانگين در گروههاي مختلف سابقه كاري پذيرفته مي شود (سابقه خدمت درافزايش ميزان بهره وري تاثير ندارد) در مورد تاثير تحصيلات در ميزان بهره وري، برابري ميانگين در گروههاي مختلف تحصيلي پذيرفته مي شود (يعني در ميان تحصيلات مختلف فرقي در ميزان بهره وري وجود ندارد.
بحث و نتيجه گيري
نتايج نشانگر اين موضوع مي باشد كه دوره هاي آموزشي فعلي جوابگوي نيازهاي كادر پرستاري نمي باشد ميانگين ميزان بهره وري در بين زنان بيشتر از مردان است. اكثر پاسخ دهندگان به اتفاق عقيده دارند كه برقراري رابطه عاطفي مديريت با آنان ميتواند ميزان بهره وري آنان را ارتقا دهد. در مجموع از وضعيت محل خدمت خود رضايت دارند. بها دادن به اجراي سيستم پيشنهادات گام موثري در جهت ارتقا بهره وري كاركنان مي تواندباشد. در خصوص دسترسي به كتب و مجلات علمي اين امكانات را (خيلي كم و كم) ارزيابي كرده اند افراد ناراضي از عوامل مختلف شغلي (عوامل مادي انگيزش، ساختارسازماني، آموزش و مهارت شغلي) داراي بهره وري ضعيف مي باشند و افراد راضي از عوامل مختلف شغلي از بهره وري بهتري طبق معيار از خود نشان داده اند وبين كليه عوامل مختلف شغلي وبهره وري رابطه معني دار وجود دارد. از آنجائي كه متن حاضر چكيده مقاله موجود مي باشد با توجه به نتايج پرسشنامه ها، نگرش پرستاران به شغلشان مثبت مي باشد يعني بيش از 50درصد كاركنان پرستار بيمارستان با توجه به نقاط مورد پرسش، از رضايت شغلي بالائي برخوردار ند. يعني حدودا 50درصد كار كنان اين بيمارستان كه درطيف تحقيق ما قرار گرفته اند از رضايت شغلي بالائي برخوردارند كه اين شاخص نشان دهنده پياده شدن بسياري از برنامه هاي مالي، انساني، فيزيكي و سياست هاي منطقي اداره بيمارستان كه در مقاله اصلي بطور كامل در كنار نمودارها و شاخص هاي مختلف توضـيح داده شـده است و متن حـاضر چكـيده نتايج و روش هاي آن مي باشد.
پيشنهادات
وجود رضايت شغلي بحثي است مهم كه تا حد زيادي در ارتقا بهره وري كاركنان موثر است كه مي بايست مورد عنايت و توجه مسئولان محترم مديريت وبيمارستان قرار گيرد. جو سازماني بايد طوري آماده گردد. كه كاركنان بيمارستان در آن فضا از انجام كار، احساس رضايت و خشنودي نمايند. توجه مدير واحد به كاركنان و برقراري ارتباط عاطفي بين آنها در بالا بردن بهره وري و ارتقا عملكرد آنان تاثير زيادي دارد. دوره هاي آموزشي فعلي جوابگوي نيازهاي كاركنان نمي باشد و مي بايست در برگزاري آنها و نحوه و محتواي برنامه هاي آموزشي تجديد نظر اساسي گردد. تا اين آموزشها هم از لحاظ كيفي و هم از لحاظ اثر بخشي بتواند در ارتقاي بهره وري كاركنان كارساز باشد. در مورد ميزان بها دادن به سيستم پيشنهادات حدودا (66 درصد) يعني ( 115) نفر اين ميزان را (خيلي كم وكم) دانسته كه جا دارد مديريت محترم در بهبود اين وضعيت تلاش بيشتري بخرج دهد.به عوامل رفاهي كاركنان كمافي سابق اهميت بيشتري داده شود.رابطه عاطفي مدير با كاركنان هميشه بر قرار باشد.

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۴۵

ميهمان

 26 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir