English French German Italian Portuguese Russian Spanish

دستورالعمل ترخيص بيمار با رضايت شخصي

چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۵۱ بهنام انصاري
چاپ PDF

1- هدف :هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه ترخيص بيمار با رضايت شخصي مي باشد.
2- شرح عمليات :
1-    در صورتی که بیمار تمایل به خروج با رضایت شخصی داشته باشد دلایل خروج و عوارض احتمالی پس از خروج جهت بیمار توسط پزشک و پرستار توضیح داده می شود . و نتایج در پرونده ثبت می گردد .

2-    در صورت عدم انصراف بیمار ، فرم شماره یک اعزام برای بیمار پر شده و تحویل دفتر پرستاری می شود.

3-    فرم شماره یک توسط سوپروایزر به ستاد هدایت بیمار فاکس می شود و همراه بیمار به دفتر پرستاری فرا خوانده می شود .

4-    دلایل تمایل خروج بیمار توسط همراه جهت نماینده ستاد هدایت تلفنی توضیح داده می شود.

5-    در صورتی که توضیحات نماینده ستاد جهت همراه قابل قبول بود ، بیمار انصراف از خروج داده و در بخش می ماند .

6-    در صورتی که بیمار یا همراه علیرغم تمام اقدامات تمایل  به رفتن داشت ، قسمت رضایت خروج فرم استاندارد پذیرش یا فرم رضایت خروج پر شده و امضاء اثر انگشت از بیمار و همراه گرفته می شود ، سپس گزارش پرستاری تکمیل شده و پرونده بسته می شود .

7-    پرونده بیمار به حسابداری جهت تسویه حساب ارجاع داده می شود .

8-    پس از تحویل تسویه حساب بیمار و ارائه برگه خروج به بخش ، بیمار از بخش خارج می شود.
دستور العمل نحوه بررسی فرمهای رضایت شخصی :  
1-    فرمهای رضایت شخصی توسط واحد مدارک پزشکی جمع بندی و تجزیه و تحلیل شده و در کمیته طرح تکریم ارباب رجوع مطرح می شود .

2-    در کمیته با نظر کارشناسان عضو و اعضای میهمان که بر حسب مورد توسط دبیر کمیته دعوت می شوند ، پیشنهادات اصلاحی مطرح شده و در صورت تصویب نهایی پیشنهادات موارد اجرایی می شود .( بر حسب تقسیم  کار کمیته ، هر کس مسئول پی گیری یک یا چند بند از پیشنهادات خواهد شد)

3-    نتایج نهایی از اجرای موارد در جلسات بعدی کمیته مطرح و به مسئولین واحد ها اطلاع رسانی می شود .

تبصره :
1- افرادی که به عنوان میهمان دعوت می شوند ، مسئولینی هستند که در نتایج تجزیه و تحلیل از واحد ها ایشان ، رضایت یا نا رضایتی ثبت شود .

2-  افراد یا واحد هایی که در هر دوره ارزیابی مورد رضایت ارباب رجوع بوده اند با مسئول ارشد واحد تشویق خواهند شد .
( تشویق بر حسب تصمیم کمیته بصورت کتبی یا ساعتی باشد )

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۷