English French German Italian Portuguese Russian Spanish

روش اجرايي پرستاري

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۵۵ مصطفي طباطبائي
چاپ PDF

 

برای تدوین این روش اجرایی  بر اساس كتاب اصول پرستاري تيلور 1382  تدوين شده است.
- شرح اقدامات :
-كليه اعضاي تيم قبل از انجام هر كار دست هاي خود را مي شويند.
-وضعيت هوشياري بيمار توسط پرستار كنترل و در برگه ثبت وضعيت هوشياري (GCS) با كد               ثبت مي شود.
-ظاهر بيمار توسط بهيار يا كمك بهيار آراسته و مرتب مي شود.
-دهان شويي بيمار توسط كمك بهيار يا بهيار انجام مي شود.
-پوست بيمار توسط عامل انجام كار تميز و علائم دال بر زخم بستر گزارش شده و برنامه مراقبتي و درمان زخم بستر براي وي ثبت و اجرا مي شود.
-وضعيت پوست بيمار و نتايج مراقبت توسط پرستار در گزارش پرستاري پرونده ثبت مي شود.
-در صورت ثبات وضعيت و علائم حياتي بيمار در تخت، بيمار حمام داده مي شود.
-شتستشوي پرينه با محلول نرمال سالين يا آنتي سپتيك در خانم ها از بالا به پايين و از داخل به خارج و در آقايان شستشوي دوراني مجراي ادرار توسط عامل انجام كار انجام مي شود.
-تاريخ سندا‍‍‍ژ توسط پرستار در گزارش پرستاري و كاردكس مراقبتي ثبت مي شود.
--كنترل جذب و دفع براساس نياز بيمار توسط پرستار و با دستور پزشك انجام شده و در برگه مخصوص ثبت جذب و دفع با كد              و گزارش پرستاري با كد               و گزارش جذب و دفع روزانه با كد                 نوشته مي شود.
-در صورت كه مشكلي در جذب و دفع وجود داشته باشد پس از اطلاع به پزشك ، اقدامات دستور داده شده توسط پرستار انجام شده و نتيجه انجام شده هم توسط پرستار در برگه ثبت جذب و دفع  با كد          و گزارش پرستاري با كد         ثبت مي شود.
-محل پانسمان و درن ها از نظر خونريزي و ترشح توسط پرستار كنترل و پانسمان در صورت نباز انجام شده و نتيجه اقدامات و وضعيت زخم در گزارش پرستاري ثبت مي شود.
-در صورت داشتن لوله بيني معده اي دليل كاربرد و وضعيت ثبات آن توسط پرستار كنترل مي شودو در صورت دستور گاواژ ، طبق دستورالعمل گاواژ انجام مي شود.
-تاريخ تعويض لوله معده مشخص شده و در كاردكس مراقبتي و گزارش پرستاري ثبت مي شود.
--كنترل علائم حياتي طبق دستور پزشك و يا نياز بيمار انجام مي شود.
-جهت جلوگيري از عوارض بي حركتي ، جوراب ضد آمبولي پوشانده مي شود.
-برنامه بازتواني و در صورت نياز فيزيوتراپي اندامها توسط فيزيوتراپ انجام شده و توسط پرستار نظارت و نتايج كار و عكس العمل بيماردر گزارش پرستاري ثبت مي شود.
-در صورت نياز و توانايي همراهان ، تمرينات فيزيوتراپي به همراهان توسط فيزيوتراپ يا پرستار آموزش داده شده و  بر انجام آنها نظارت مي شود.
تبصره:در صورتي كه بيمار به ونتيلاتور متصل باشد ، كليه مراقبتهاي مربوط به ونتيلاتور ، طبق دستور العمل مربوطه انجام مي گيرد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۰۵