English French German Italian Portuguese Russian Spanish

آناليزور پرتابل گازهاي خون

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۴
چاپ PDF

آناليزور پرتابل گازهاي خون دستگاهي است كه براي اندازه گيري فشار جزئي اكسيژن، دي اكسيد كربن، منوكسيد كربن و نيتروژن در خون استفاده مي شود.
آناليزورهاي گازهاي خوني از زمان اختراع آن ها در سال 1957، پزشكي كلنيكي و مراقبت از بيمار را متحول كرده اند. در دهه 1960 اين دستگاه ها تقريبا به صورت جهاني مورد استفاده قرار گرفتند. تست گازهاي خون، مشخص مي‌كند كه آيا بيمار در خون خود به اندازه كافي اكسيژن دارد يا نه و آيا pH خون در حالت تعادل قرار دارد. اين تست ها pH خون،  (2)pOميزان اكسيژن نامحلول در خون،  (2pCOميزان دي‌اكسيدكربن حل نشده در خون) و پارامترهاي ديگر نظير اشباع 2O و 3HCO را تعيين مي كنند.

 

 تست ABG يا گاز خون سرخرگي، يك تست خوني است كه با استفاده از خون سرخرگ انجام مي‌شود و شامل سوراخ كردن سرخرگ با يك سـوزن نـازك و گـرفتن حجم كمي خون از آن اســت. مـعـمــول تــريــن مـكــان بـراي اخـذ خـون ســــرخــــرگ مــــچ دســـت اســـت، امـــا گـــاهـــي از ســـرخـــرگ‌هـــاي ديــگـــر نــواحــي بــدن نـيــز اسـتـفــاده مي‌شود، به عنوان مثال مي توان براي تعيين خروجي قلبي نمونه خون را از سياهرگ مركزي تهيه كرد. اين تست براي تعيين ميزان pH خون، تعيين فشار جزئي 2CO و 2O و سطح بي كربنات استفاده مي شود. بـسـيـاري از آنـالـيـزورهـاي گـازهـاي خوني غلظت هــمـــوگــلـــوبــيـــن، چـنــديــن الـكـتــرولـيــت، اكـســي هموگلوبين، كربوكسي هموگلوبين و متاگلوبين را گــــزارش مــــي كــنــنـــد. تــســـت ABG مــعــمـــولا در pulmonology براي تعيين ميزان تبادل گاز در خون در ارتباط با فعاليت شش استفاده مي شود، امــا كــاربــردهـاي مختلفـي در سـايـر زمينـه هـاي پزشكي نيز دارد.
در هنگام  گرفتن  نمونه، در سرنگ بايد مقدار كمي هپارين وجود داشته باشد تا از انعقاد خون جلوگيري كند. پس از گرفتن نمونه، حتما بايد از نظر عدم وجود حباب هوا اطمينان حاصل شود چرا كه اين حباب هاي نامحلول در نمونه، منجر به نتايج نادرست مي‌شوند. 
اين تست ها، stat"" هستند به اين معني كه بايد بلافاصله بعد از اخذ نمونه انجام شوند. براي گازهاي خوني سرخرگي )ABGs( نمونه اخذ شده به سرعت از بين مي رود و لذا اگر احتمال وجود تاخير در انجام تست ها است، بايد نمونه را در يخ نگهداري كرد و سپس براي آناليز صحيح آن را گرم كرد. البته نمونه هاي گرفته شده در سرنگ‌هاي پلاستيكي را نمي توان منجمد كرد و بايد ظرف 30 دقيقه آن ها را آناليز كرد.
در صورتي كه بعد از اخذ نمونه، حباب هوائي در سر سرنگ باقي بماند بايد آن را حذف كرد. بعد از اين كار در سرنگ بسته شده، در يخ قرار داده مي شود و براي آناليز ارسال مي شود.
در شكل 1 بلوك دياگرام مربوط به يك آناليزور پرتابل گازهاي خون نشان داده شده است. زيرسيستم هاي اصلي اين دستگاه عبارتند از:

‌ميكروكنترلر: كه فرايندهاي اندازه گيري گازهاي خون را اجرا مي كند و ارتباط بين حافظه و دستگاه هاي جانبي را برقرار مي سازد.

LCD: براي نمايش داده ها استفاده مي شود.

‌مديريت توان (Power Management): توان ورودي به سيستم (از باتري) را براي راه اندازي بلوك هاي عملكردي مختلف در سيستم تبديل مي كند.

حـلـقــه فـيــدبــك آنــالــوگ (Analog Feedback Loop): خــروجــي ديـجـيتـال ميكروكنترلر را به سيگنال آنالوگ تبديل مي كند تـا از آن در كـاليبـراسيـون اتـومـاتيك دستگاه در مرحله ورودي سنسور استفاده شود.

Analog Front End: چـــنـــــديـــــن ورودي سنسور شيميائي با هم تركيب شده، تقويت شده و براي پردازش ديجيتال مي شوند.
در زيـر مـشـخـصـه هـاي نـمـونـه هـايـي از ايـن دسـتـگــاه كــه در شــركــت هــاي مـختلـف تـوليـد شده‌اند، آورده شده است:

 Medica  EasyStat
Blood  Gas  Analyzer
‌پارامترهائي كه مي تواند اندازه گيري كند: , pH, Hct, Na+, K+, Ca++2, PCO2PO و توانائي محاسبه 14 پارامتر ديگر را نيز دارد.
‌توانائي ذخيره داده هاي مربوط به 64 بيمار (حداكثر 93 داده براي هر يك) را دارد.
‌الكترودها كاملا قابل تعويض اند و نيازي به تعويض يا نگهداري از غشاها نيست.
‌نياز به منبع خارجي گاز ندارد.
‌دماي نمونه را در محدوده 2/0-+‌37 درجه سانتيگراد حفظ مي كند.
‌زمان آناليز در اين دستگاه كمتر از 120 ثانيه است.
‌كاليبراسيون دستگاه هم مي تواند به صورت اتوماتيك و هم به صورت دستي انجام شود. 

‌ورودي خـروجـي هـاي دستگـاه شـامـل نمـايشگـر گـرافيكي، پرينتر حرارتي 27 ستوني، صفحه كليد عددي، پورت براي خواندن باركد و پورت واسطه  232RS- براي كامپيوتر  است.
‌توان: A4/0 Hz‚60/50 VAC‚220 A or8/0 Hz, 60/50VAC, 115/110
‌ابعاد )W x H x D(: cm75/31 x 17.8 x 36.8
‌وزن: Kg7/7

Burrell's NDUSTRO-B Portable Gas Analyzer
‌پارامترهايي كه مي تواند اندازه گيري كند2: CO، 2O و منوكسيدكربن
‌ساختار اين دستگاه براي استفاده در شرايط ناهموار و سخت مناسب سازي شده است از جمله مي توان به حداقل تعداد اجزاي شيشه اي در آن، جايگزيني قسمت هاي شكننده با جنس فلزي و در نهايت جعبه آلومينيومي آن اشاره كرد.

system 121 cobas b
مـزيـت اصلـي ايـن دستگـاه سـرعـت عملكرد آن است. در شرايط بحراني هر ثانيه ارزشمند است و اين سيستم مي تواند به سرعت، مقادير 10 پارامتر حياتي خون را تعيين كند. اين پارامترها شامل گازهاي خون، الكتروليت ها، هموگلوبين خون، اشباع اكسيژن و هماتوكريت هستند و دستگاه براي تعيين آن ها تنها نياز به نمونه اي تنها با حجم  68‌ دارد.

 Blood Gas Analyzer 520 ABL
اين دستگاه مي تواند به صورت اتوماتيك تشخيص سطح و تصحيح دما را انجام دهد. پــروفــايــل هــاي پــارامـتـر مختلـف (تـركيبـات مختلفـي از گـازهـاي خـون، اكسيمتـري، الكتروليت ها و متابوليت ها) را پشتيباني مي كند. اتوماتيك بودن فرايند، آماده به كار بودن هميشگي دستگاه را تضمين مي كند

منابع
]http://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonology1[
]http://www.gmi-inc.com2[

ميهمان

 51 مهمان حاضر

ورودآموزه هاي مديريتي

تماس باما

hospital@hospitalmangment.ir