English French German Italian Portuguese Russian Spanish

بررسي تأثير آموزش خود مراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران ديابتي

شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۲ جلال سعيدپور (PhD مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
چاپ PDF

بررسي تأثير آموزش خود مراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران ديابتي
جلال سعیدپور1، مهدی جعفری2،مهسا قاضی عسگر(نویسنده مسئول)3، حسن دیانی دردشتی4 احسان تیمورزاده5
1. دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،رئیس اداره نظارت بر امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
2. استادیارگروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاون آموزش و پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


3. کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع  دانشگاه علوم پزشکی تهران این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
4. پزشک عمومی این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
5. دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،مدیر پژوهش پژوهشکده بقیۀ الله این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

 

مقدمه: در بین بیماری های مزمن به عنوان یک مشکل اساسی بهداشت ، دیابت به عنوان بیماری خاموش از اهمیت بسزایی برخوردار است . از آنجاییکه ارتقای کیفیت زندگی عموما" از اهداف عمده در درمان مطرح است .،اقدامات خود مراقبتی الزامی است.هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير آموزش خود مراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران ديابتي بوده است.
روش کار:اين پژوهش به صورت نيمه تجربي طي دو مرحله قبل و بعد از آموزش بر روي60بيمار ديابتي،به صورت تصادفي ساده  انجام شد. شركت كنندگان به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت زندگی بود. قبل از مداخله،پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوري تكميل گرديد و بعد از تعيين  نيازهاي آموزشي يك برنامه آموزشي براي گروه مورد انجام شد.  داده ها،توسط نرم افزار 17spss  با استفاده از آمار توصيفي و آزمون  زوجي، و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از 60 بیمار مورد مطالعه در هر دو گروه شاهد و مورد،45 نفر زن با میانگین سنی  3.2± 50 سال بودند: در گروه آزمون میانگین تغییرات کیفیت زندگی 5.8±  65و در گروه شاهد 5. 3 ± 41 بود که تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد(0.001 p=).
بحث: ارائه آموزش هاي مناسب در زمينه  پيشگيري و بهبود و درمان بيماري ديابت مي تواند از طريق بالاتر بردن  سطح آگاهي سبب ارتقاي سلامت عمومي  و افزايش كيفيت كلي زندگي در بيماران ديابتي مي گردد.
كليدواژه ها: آموزش خود مراقبتي، كيفيت زندگي ،ارتقاء سلامت.

متن كامل مقاله(جهت دريافت كليك نماييد)

آخرین به روز رسانی در شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۸